BirdViewing.com

BirdViewing.com (http://birdviewing.com/forums//index.php)
-   test (http://birdviewing.com/forums//forumdisplay.php?f=12)
-   -   ATCS - Dịch vụ tuyển dụng kế toán doanh nghiệp (http://birdviewing.com/forums//showthread.php?t=4920)

ngtienbn81 01-02-2020 06:31 AM

ATCS - Dịch vụ tuyển dụng kế toán doanh nghiệp
 
ATCS - Dịch vụ tuyển dụng kế toán doanh nghiệp - Dịch vụ cung cấp nhân sự kế toán - Cung cấp nhân sự kế toán chuyên nghiệpĐẠI LÝ THUẾ ATCS NHẬN TUYỂN DỤNG VÀ CUNG CẤP NHÂN SỰ KẾ TOÁN

Hỗ trợ tìm kiếm các nhân sự ổn định phù hợp với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

Lên kế hoạch đào tạo hướng dẫn quy trình kế toán phù hợp với đặc thù kinh doanh

Cung cấp miễn phí PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Hỗ trợ tư vấn kê khai thuế, lên các báo cáo quyết toán, BCTC cuối năm


All times are GMT -4. The time now is 06:53 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.